نوین زی

قوی ۰

چگونه قوی باشیم؟

هرکسی خواستار قدرت است اما بیشتر مردم چگونگی آن را نمیدانند.اگر قوی نباشید از زندگی لذت نخواهید برد.قبل از هرچیز اجازه بدهید کلمه قوی را تعریف کنیم.آیا به معنای غلبه هرچه سریع تر بر...

خانم ۰

چگونه خانم خانواده باشیم؟

۱- کار خود را انجام دهید. هیچ قانون تعیین شده ای برای داشتن یک خانواده خوب وجود ندارد گرچه تعدادی از مردم تصور یک قانون درست یا غلط برای این موضوع دارند اما باز...