نوین زی

بیف و بروکلی ۰

بیف همراه با بروکلی

تکه های گوشت را داخل این مواد ریخته تا به خوبی از آن پوشیده شوند. گوشت ها را برای 10 دقیقه به همین حالت رها کنید.